در شهریور 1400 اجرای پروژه شوفاژکار (اندازه­گیری و پایش پارامترهای کیفیت توان و عارضه­یابی مشکلات موجود در شبکه الکتریکی کارخانه ) شروع شد .در ابتدا به بررسی دیاگرام تک خطی و برداشت اطلاعات جهت پیدا کردن نقاط بهینه برای اندازه گیری کیفیت توان پرداخته شد. بعد از مشخص شدن نقاط بهینه ، دستگاه‌های ثبات کیفیت توان به مدت یک هفته بر روی فیدرهای مورد نظر نصب گردید. دستگاه‌های کیفیت توان در کل پارامترهای فرکانس، ولتاژ، جریان، توان­های اکتیو، راکتیو، ظاهری ، ضریب توان، فلیکرهای بلندمدت و کوتاه مدت و عدم نامتعادلی ولتاژ و جریان، هارمونیک های ولتاژ و جریان و اضافه ولتاژها و افت ولتاژهای لحظه­ای شبکه و گذراها   ثبت و ذخیره میکنند.

بررسی و آنالیز کیفیت توان

کیفیت توان

بعد از برداشت اطلاعات یک سری مانورها و اندازه‌گیری کوتاه مدت بر روی بانک‌های خازنی موجود انجام گردید و صحت عملکرد و تاثیر آن بر پارامترهای هارمونیکی مورد بررسی قرار گرفته شد.

در نهایت این اطلاعات در نرم افزار دیگسایلنت شبیه سازی شده و فیلتر هارمونیکی مناسب طراحی و به کارفرما ارائه شده است.