مدیریت مصرف و ممیزی انرژی

امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف این منایع با ارزش می‌باشد. از این جهت پایش مصارف انرژی ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و همچنین صنایع ضروری است. در فرآیند ممیزی انرژی، سهم هدر رفت انرژی در سبد مصرفی مشترک مشخص شده و با ارائه راه‌کارهای عملی، میزان آن کاهش داده می‌شود.

ممیزی انرژی مجموعه اقداماتی است که جهت شناسایی میزان و الگوی مصرف انرژی در یک فرایند یا فعالیت (صنعتی، اداری، تجاری و مسکونی) انجام شده و در طی آن، فرصت‌ها و امکانات صرفه‌جویی انرژی مشخص می‌گردد. ممیزی انرژی یک مرحله از برنامه ی سیستماتیک و جامع مدیریت انرژی است و روشی مناسب برای شناسایی و انتخاب فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی در سازمان است. در مطالعات ممیزی انرژی، تجهیزات یا ساختارهایی که موجب هدر رفت انرژی می‌شوند، مشخص گردیده و با توجه به محدودیت‌های مالی و تنگناهای سازمانی، راه حل‌های کاهش هدر رفت انرژی روشن می‌گردد. اهداف مطالعات مدیریت مصرف و ممیزی انرژی به شرح زیر است.

  • بررسی انرژی کل مصرف شده به همراه تجهیزات مصرف کننده‌ی انرژی در یک سیستم مشخص
  • تعیین مصرف انرژی در تمام تجهیزات و سیستم‌ها و سهم آن‌ها از کل مصرف انرژی سیستم
  • تعیین بازده مصرف انرژی و تلفات سیستم
  • برآورد پتانسیل‌های صرفه‌جویی انرژی، هزینه‌های مورد نیاز و دوره‌ی بازگشت سرمایه برای هریک از راهکارهای توصیه‌شده
  • بررسی راهکارهای مدیریت انرژی از جمله سیستم بازنگری و ارزیابی مصرف انرژی برای اعمال در فرایندهای مختلف

خدمات شرکت در زمینه ممیزی انرژی و مدیریت مصرف به شرح زیر است.

  • ممیزی انرژی صنایع، ساختمان های اداری، مسکونی و تجاری
  • طراحی­، تهیه و اجرای سیستم های اندازه­‌گیری انرژی الکتریکی به صورت متمرکز
  • معاینه فنی سیستم های گرمایش و سرمایش و ارائه گواهینامه معاینه فنی
  • مشاوره و خدمات انرژی ادارات با مشترکین متعدد شامل خدمات کنترل فنی قبوض و پرداختها، کاهش هزینه انرژی، تهیه پایگاه اطلاعات جامع انرژی و…
  • مشاوره و طراحی سیستمهای هوشمند اداری و مسکونی